ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ನೂತನ ಶಾಲಾ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚನೆಗಳು
Instructions Related to the application of SSLC New School Code.


1. ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಎಲ್‍.ಸಿ ನೂತನ ಶಾಲಾ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು/ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಈ ಮೂಲಕ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
School Headmasters/Management who wish to get S.S.L.C New School Code can apply through online here.
2. ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಎಲ್‍.ಸಿ ನೂತನ ಶಾಲಾ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲು ಆನ್‍ಲೈನ್‍ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 500KB ಇಂದ 01MBರೊಳಗೆ pdf ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‍ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಪ್‍ಲೋಡ್‍ ಮಾಡುವುದು.
While applying for SSLC New School Code through online the following documents must be scanned and should be between 500kb to 1mb in pdf format and to be uploaded.
a)ಶಾಲಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ
School Sanction Copy
b)ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಮಾನ್ಯತೆ ನವೀಕರಣ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ
Copy of Renewal of Recognition of Present Year
ಈ ಮೇಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‍ಲೋಡ್‍ ಮಾಡಿ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ( ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರೂ. 5000 ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರೂ.10000) ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
After uploading the above documents Government Schools have to pay Rs.5000/- and Recognised Aided and Unaided Schools have to pay Rs.10,000/- as fee.After successful payment of fee your application will be processed.
3. ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು K2 ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು Recipient Id: 1002681011 ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಹೆಸರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ - ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು
   DDO's who want to pay the fees for obtaining New School Code through K2 may use the Recipient Id: 1002681011 Recipient name: Karnataka Secondary Education Examination Board
@Designed and Developed by National Informatics Centre
@Content Owned & Maintained By
Karnataka Secondary Education Examination Board,
6th Cross, Malleshwaram, Bengaluru 560003 Phone: +91-80-23349434