KARNATAKA SCHOOL EXAMINATION & ASSESSMENT BOARD

MARKS CARD VERIFICATIONಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನೈಜತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚನೆಗಳು

Instructions Related to the SSLC Marks Card Verification

1. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೈಜತೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಕೆ.ಒ.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ (ವಾಣಿಜ್ಯ, , ಡಿ.ಎಲ್.ಇ.ಡಿ, ಡಿ.ಪಿ.ಎಡ್, ಸಂಗೀತ, ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಅರೇಬಿಕ್)ಗಳ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೈಜತೆಗಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯ ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.
Please submit the Marks card only of candidates who have passed SSLC. KOS and Other exams (Commerce, D.El.Ed, D.P.Ed, Music, Computer Education, Drawing and Arabic) Marks cards will not be considered. Please contact Other Exams section for the verification of these marks cards.
2. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನೈಜತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ / ನಿಯೋಜಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ವೈಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
SSLC marks card verification proposal has to be sent by the Appointing authority/designated authority/individuals directed by the institutions. Individuals have to upload the documents related to it. Other than these proposals sent by the candidate individually will NOT be considered.
3. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ನೈಜತೆಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 500KB ಇಂದ 01MB ರೊಳಗೆ pdf ಮಾದರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು.
While applying for SSLC marks card Verification through online the following documents must be scanned which must be within 500kb to 1mb in pdf format and uploaded.
        a) ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ / ನಿಯೋಜಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು“ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು), ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560003” ರವರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಅರ್ಜಿ.
         The Application sent by appointing authority/designated authority/ Individuals must be addressed to “Director (Exams),
         Karnataka School Examination & Assessment Board, 6th Cross, Malleshwaram, Bangalore - 560003”
         b) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶಪತ್ರ / ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆ.
         The appointment order/related document of the candidate
         c) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ
         Marks card of the candidate
4. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ನಿಯೋಜಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಖಜಾನೆ 2 ರ ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಖಜಾನೆ 2 ರ ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುವ ರಶೀದಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003 ಇವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು.
Any payments are made through Khajane 2, then the concerned Government department has to write a letter to the Accounts Officer, Accounts Section, Karnataka School Examination & Assessment Board, 6th Cross, Malleshwaram, Bangalore – 560003 with the following details along with the copy of fee paid receipt (paid through K2) for further follow up at this end.
         a) ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ :
         a) Application number :
         b) ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು :
         b) Name of the applicant :
         c) ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ :
         c) Amount paid :
         d) ಪಾವತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :
         d) Date of payment :
         e) UTR ಸಂಖ್ಯೆ :
         e) UTR number :
5. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ನಿಯೋಜಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ ಲೈನ್/ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, Application status ನಲ್ಲಿ Payment status “Not paid” ಎಂದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಶುಲ್ಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುವ - PGI reference ಸಂಖ್ಯೆ , ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ sadpi-cc-kseeb@ka.gov.in ಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವುದು.
If the appointing authority/designated authority/individuals have paid fee either through Online/Offline mode and the payment status in the Application Status shows “Not paid” then the details of fee paid - PGI reference number, Application number, Candidate name has to be mailed to sadpi-cc-kseeb@ka.gov.in for further follow up at this end.