ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನೈಜತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚನೆಗಳು
Instructions Related to the SSLC Marks Card Verification
1. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೈಜತೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಕೆ.ಒ.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ (ವಾಣಿಜ್ಯ, , ಡಿ.ಎಲ್.ಇ.ಡಿ, ಡಿ.ಪಿ.ಎಎಡ್, ಸಂಗೀತ, ಗಣಕಯಂತ್ರಶಿಕ್ಷಣ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಅರೇಬಿಕ್)ಗಳ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೈಜತೆಗಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯ ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.
Please submit the Marks card only of candidates who have passed SSLC. KOS and Other exams (Commerce, D.El.Ed, D.P.Ed, Music, Computer Education, Drawing and Arabic) Marks cards will not be considered. Please contact Other Exams section for the verification of these marks cards.
2. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನೈಜತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ / ನಿಯೋಜಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ವೈಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
SSLC marks card verification proposal has to be sent by the Appointing authority/designated authority/individuals have directed by the institutions. Individuals have to upload the documents related to it. Other than these proposals sent by the candidate individually will NOT be considered.be considered.
3. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ನೈಜತೆಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 500KB ಇಂದ 01MB ರೊಳಗೆ pdf ಮಾದರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು.
While applying for SSLC marks card Verification through online the following documents must be scanned which must be within 500kb to 1mb in pdf format and uploaded.
        a) ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ / ನಿಯೋಜಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು“ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು), ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560003” ರವರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಅರ್ಜಿ.

         The Application sent by appointing authority/designated authority/ Individuals must be addressed to “Director (Exams), Karnataka Secondary Education Examination Board,6th Cross, Malleshwaram, Bangalore - 560003”
         b) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶಪತ್ರ / ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆ.
         The appointment order/related document of the candidate
         c) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ
         Marks card of the candidate